Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Anna Steenberg Gellert
Anna Steenberg Gellert

Ingen titel

Primære forskningsområder

Læsevanskeligheder, læseudvikling, ordforrådstilegnelse, andetsprogstilegnelse, sprogtestning, dynamisk testning

Aktuel forskning

IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKT 
Tidlig opsporing og indsats mod ordblindhed

Projektet har to formål:

(1)  at udvikle, afprøve og dokumentere redskaber til opsporing af elever i risiko for ordblindhed i 2. klasse med henblik på at lukke det nuværende hul i testsystemet mellem Ordblinderisikotesten (0.-1. klasse) og Ordblindetesten (fra foråret 3. klasse), og

(2)  at udvikle og afprøve individuelt tilpassede undervisningsforløb til elever i risiko for ordblindhed i 1. klasse – og at dokumentere betydningen af sådanne forløb for elevernes læse- og staveudvikling, motivation og selvopfattelse både på kort og langt sigt.

I projektets hovedundersøgelse følges en stor gruppe elever fra slutningen af 0. til foråret 3. klasse. Som opfølgning på et bekymrende resultat af Ordblinderisikotesten deltager elever fra forskellige skoler i individuelt tilpassede undervisningsforløb, som placeres i løbet af 1. klasse og gennemføres i små grupper. Disse undervisningsforløb bygger på den nyeste internationale forskning i tidlig indsats og udvikles i en forundersøgelse i samarbejde med læsevejledere og deres elever. I hovedundersøgelsen sammenlignes elevernes udbytte af undervisningsforløbene på både kort og langt sigt med udviklingen blandt andre elever i risiko for ordblindhed. Hvis materialer og metoder viser de forventede positive egenskaber, gøres de tilgængelige for alle efter projektets afslutning. Dermed vil de kunne bruges med kendt sandsynlighed for gode resultater på alle landets skoler.

Projektet er støttet af Egmont Fonden og forløber over perioden 2020-2024. Det forankres ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet og gennemføres af Anna Steenberg Gellert, Carsten Elbro, Dorthe Klint Petersen, Ina Borstrøm og Mads Poulsen.

 

UDVALGTE AFSLUTTEDE FORSKNINGSPROJEKTER 
1. Ordkendskabsundervisning og -testning af skoleelever - en undersøgelse af korttids- og langtidseffekterne af forskellige typer ordkendskabsundervisning

Elever med begrænset ordforråd har stor risiko for at få problemer med at tilegne sig ny viden gennem læsning af tekster og vil dermed få sværere ved at klare sig i skolen og senere i uddannelsessystemet. For at forstå indholdet af en tekst er det nemlig nødvendigt, at man forstår langt hovedparten af de enkelte ord i teksten.

I projektet blev der derfor udviklet to undervisningsprogrammer rettet mod elever med relativt begrænset dansk ordforråd. Begge programmer har til formål at forbedre sådanne elevers ordforråd og lære dem nogle strategier, som de kan bruge til selv at udregne betydningen af nogle af de ukendte ord, de møder i forbindelse med læsning af tekster. Det ene program er morfologisk orienteret, men det andet er kontekst-orienteret. Begge programmer blev afprøvet i små grupper på 5. klassetrin på 13 skoler med en relativt høj andel af elever med dansk som andetsprog. Elevernes ordkendskab og læseforståelse blev testet før, lige efter og igen ca. 10 måneder efter deres deltagelse i undervisningsprogrammerne mhp. at sammenligne elevernes ordkendskabs- og læseudvikling med den tilsvarende udvikling hos elever, der kun deltog i den undervisning, de sædvanligvis fik på deres skole. Undersøgelsen dokumenterede positive korttids- og langtidseffekter af begge undervisningsprogrammerne, som nu er udgivet. Endvidere viste undersøgelsen, at det på basis af nogle få indledende test var muligt at forudsige en relativt stor del af forskellene i elevernes udbytte af det morfologisk orienterede undervisningsprogram.

Projektet blev støttet af Trygfonden og forløb over perioden 2016-2019. Det blev gennemført under ledelse af lektor Anna Steenberg Gellert i samarbejde med Elisabeth Arnbak, Signe Wischmann og Carsten Elbro.

En oversigt over de udgivne undervisningsmaterialer og artikler om projektet kan ses her.

 
2. Tidlig identifikation af børn i risiko for udvikling af ordafkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed)

Den centrale del af projektet blev gennemført som en langtidsundersøgelse af børn fra børnehaveklasse (2012) til og med slutningen af 2. klasse (2015). Undersøgelsen viste bl.a., at i slutningen af børnehaveklassen var en såkaldt dynamisk test af afkodning den bedste af de anvendte test til at forudsige elevernes ordafkodningsfærdigheder i slutningen af 2. klasse. Dette gjaldt ikke blot for elever med dansk som modersmål, men også for elever med dansk som andetsprog, hvor det ellers ofte er ekstra vanskeligt at vurdere, om de er i risiko for udvikling af ordafkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). I den dynamiske afkodningstest bliver eleven præsenteret for et lille, konstrueret alfabet i form af tre nye symboler med tilhørende sproglyde. Eleven skal i løbet af testen forsøge at lære at læse nye ord (vrøvleord) skrevet med det konstruerede alfabet og kan undervejs få hjælp i form af gentagelser og feedback. Selv når man i forvejen kendte elevernes resultater på den slags test, som man traditionelt bruger til at udpege elever i risiko for udvikling af ordafkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed), bidrog den dynamiske afkodningstest med ekstra forudsigelsesværdi. Undersøgelsen viste altså, at hvis man allerede i slutningen af børnehaveklassen forsøger at udpege de elever, der har størst risiko for at udvise ordafkodningsvanskeligheder i slutningen af 2. klasse, bliver udpegningen mere sikker, hvis man også inddrager elevernes præstationer på den dynamiske afkodningstest.

Resultaterne af langtidsundersøgelsen danner grundlag for anbefalingerne i Vejledning til tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed), som sammen med det tilhørende testmateriale Ordblinderisikotest til elever i slutningen af børnehaveklasse og i løbet af 1. klasse stilles til rådighed for skolerne gennem Undervisningsministeriet. Alle henvendelser vedr. adgang til og brug af testmaterialet skal rettes til Undervisningsministeriet (mail: ordblinderisikotest@uvm.dk).

Projektet blev ledet af lektor Anna Steenberg Gellert (Center for Læseforskning, Københavns Universitet) og gennemført i samarbejde med professor Carsten Elbro (Københavns Universitet) og seks skoler fra tre forskellige kommuner. Projektet blev igangsat på basis af en forskningsbevilling fra Trygfonden og desuden støttet økonomisk af Undervisningsministeriet samt Socialstyrelsen (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri). 

 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2018). Forudsigelse af alvorlige afkodningsvanskeligheder i 2. klasse på basis af testresultater i 0. og 1. klasse. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 55(3), 90-103.
 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2018). Predicting reading disabilities using dynamic assessment of decoding before and after the onset of reading instruction: a longitudinal study from kindergarten through Grade 2. Annals of Dyslexia, 68(2), 126-144.
 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2017). Try a little bit of teaching. A dynamic assessment of decoding as a kindergarten predictor of word reading difficulties at the end of Grade 1. Scientific Studies of Reading, 21(4), 277-291.
 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2017). Does a dynamic test of phonological awareness predict early reading difficulties? A longitudinal study from kindergarten through Grade 1. Journal of Learning Disabilities, 50(3), 227-237.
 • Gellert, A. S. (2017). Om Ordblinderisikotesten. Læsepædagogen, 65(3), 9-14.
 • Gellert, A. S. (2017). Dynamisk læsetest kan hjælpe børn i risiko for ordblindhedVidenskab.dk.
 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2016). Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). København: Center for Læseforskning, Københavns Universitet.
 • Gellert, A. S. (2015). Dynamisk testning af ordafkodning. Læsepædagogen, 63(4), 4-7.
 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2014). Kan en dynamisk afkodningstest i børnehaveklassen bidrage til at forudsige læsevanskeligheder i 1. klasse? Foreløbige resultater fra en langtidsundersøgelse. Nydanske Sprogstudier, 47, 9-38.

 

3. Kan dynamiske ordtilegnelsestest forudsige børns ordforrådsudvikling over tid?

En afsluttet langtidsundersøgelse af 90 skoleelever viste, at resultaterne på en dynamisk test af tilegnelse af nye ord kunne bidrage til at forudsige elevernes senere udvikling i produktivt og især receptivt ordforråd målt med traditionelle test. Projektet blev finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).

 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2013). Do experimental measures of word learning predict vocabulary development over time? A study of children from Grade 3 to 4. Learning and Individual Differences, 26, 1-8.
 
4. Kan læsehastighedsfremgang under gentagen læsning forudsige børns læseudvikling over tid?

En afsluttet langtidsundersøgelse af 81 skoleelever viste, at individuelle forskelle i læsehastighedsfremgang under gentagen læsning af den samme tekst kunne bidrage til at forudsige elevernes senere læsehastighedsudvikling. Projektet blev finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).

 • Gellert, A. S. (2014). Does repeated reading predict reading development over time? A study of children from Grade 3 to 4. Scandinavian Journal of Psychology, 55(4), 303-310.
 
5. Identifikation af ordblinde voksne med dansk som andetsprog

Det kan være vanskeligt at vurdere, om læse- og stavevanskeligheder hos en voksen med dansk som andetsprog alene skyldes generelle vanskeligheder med det danske sprog, eller om der faktisk derudover også er tale om ordblindhed. Et materiale er derfor blevet udviklet mhp. at forbedre mulighederne for at identificere ordblinde voksne med dansk som andetsprog. Materialet inkluderer bl.a. en dynamisk ordblindetest (DOT). At testen er dynamisk, betyder, at det er den voksnes potentiale for at lære at læse, der testes, og at den voksne undervejs får hjælp til og feedback på sin løsning af testopgaverne. For at forhindre, at det først og fremmest er forskelle i de voksnes generelle dansksproglige færdigheder, der fører til forskelle i resultaterne på testen, er instruktionerne til DOT desuden nonverbale. Projektet blev finansieret af Undervisningsministeriet

 • Elbro, C., Daugaard, H. T. & Gellert, A. S. (2012). Dyslexia in a second language? A dynamic test of reading acquisition may provide a fair answer. Annals of Dyslexia, 62(3), 172-185.
 • Daugaard, H.T., Elbro, C. & Gellert, A.S. (2011). Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. København: Undervisningsministeriet. (pdf)
 • Gellert, A.S. (2009). Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog – en faglig og pædagogisk udfordring. København: Undervisningsministeriet. (pdf)
 
6. Udvikling og afprøvning af læseforståelsestest
 • Jensen, K. L., Elbro, C. & Gellert, A. S. (2015). Rapport om udvikling og afprøvning af Selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet. Københavns Universitet: Center for Læseforskning.
 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2013). Cloze tests may be quick, but are they dirty? Development and preliminary validation of a cloze test of reading comprehension. Journal of Psychoeducational Assessment, 31(1), 16-28.
 • Gellert, A. S. (2008). Udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 53, 17-21.
 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2008). Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version. København: Undervisningsministeriet.
 
7. Faglig læsning og fagligt ordforråd
 • Gellert, A. S. (2008). Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse. Viden om Læsning, 4, 1-8. 
 • Gellert, A. (2003). Ordkendskab og læseforståelse. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 40(1), 55-70.
 • Gellert, A. (1999). Hvordan kan man forudsige forskelle i elevers læseforståelse af faglige uddannelsestekster? Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 36(5-6), 395-418.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har tidligere undervist på følgende kurser:

 • Sprogtestning (Audiologopædi, INSS, KU)
 • Dynamisk testning (Audiologopædi, INSS, KU)
 • Læsning og læseundervisning (Dansk, INSS, KU)
 • Læsning og læsevanskeligheder (Logopædi, ISK, SDU)
 • Skriftsproglige færdigheder (Audiologopædi, INSS, KU)

ID: 10016