Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Jens Tang Kristensen
Jens Tang Kristensen

Ekstern lektor

Aktuel forskning

Med mit postdoc-projekt der løb i perioden 2016 til 2019 ønskede jeg at udvide min tidligere forskning i begreberne transcendens og tomhed som form til ikke kun at omhandle den konkrete kunst specifikt, men derimod begrebernes politiske, æstetiske og religiøse betydning for hele det 19. samt 20. og 21. århundredes kunst på tværs af diverse ismer, genrer og geografiske skel. Derudover arbejdede jeg videre med nogle underforskningsspørgsmål, som jeg kun partikulært fik mulighed for at behandle i min ph.d.-afhandling, herunder spørgsmålet om, hvorvidt de subversive institutionskritikker, som kunstnerne rettede mod de etablerede samfundsformer, nødvendigvis havde til hensigt at ophæve enhver forskelssætning mellem begreber som immanens versus transcendens, som de kommer til udtryk i den gængse sondring mellem politik og religion. Jeg kunne således i tråd med den hollandske professor i filosofi Govert Bujis påpege, at transcendensbegrebet, som det giver sig udtryk i kunstens sfære, ikke nødvendigvis kan adskilles eksakt fra det politiske felt, der ellers, som f.eks. hos Deleuze, traditionelt sættes i forbindelse med det immanente. Tesen er med andre ord, at de bipolare begrebspar immanens/tom transcendens versus transcendens tilsyneladende ser ud til at korrelere i kunsten, hvilket også Raymond Tallis partikulært har berørt i bogen Michelangelo´s Finger – An Exploration of Everyday Transcendence. Dette umiddelbart komplekse og paradoksale ambivalensforhold, der opstår mellem politik og religion, har jeg kun flygtigt fået lejlighed til at behandle i min ph.d.- afhandling, omend jeg her har illustreret, hvorledes den politisk revolutionære dadaist Hugo Ball dyrkede katolsk mystik samtidig med, at han agerede politisk aktiv, ligesom jeg har fremhævet, at de danske konkrete kunstnere som Albert Mertz, Richard Mortensen og Richard Winther var optaget af kunstens sociale funktion samtidig med, at de havde en stærk veneration for østens filosofi og religion, herunder zenbuddhismen. Noget tilsvarende har jeg registret blandt de tidligere avantgardekunstnere som f.eks. hos digteren Harald Landt Momberg, der både var syndikalist og medlem af rosenkreuzerordenen, hvor han dyrkede teosofi. De politisk engagerede kunstnere som f.eks. Kazimir Malevich, El Lissitzky eller Johannes Itten opgav heller ikke på noget tidspunkt deres religiøse tilbøjeligheder og dermed troen på kunstens iboende transcendente kosmiske ånd. I dette postdoc-projekt vil jeg som noget nyt få lejlighed til at undersøge den særlige måde, hvorpå det politiske og religiøse ser ud til at spille sammen på inden for det kunsthistoriske genstandsfelt, bl.a. via anvendelsen af dyregørelses-begrebet, der som Claus Carstensen i forlængelse af Giorgio Agamben hævder indeholder en iboende dikotomi, idet dyregørelsen ser ud til både at kunne indtage en aktiv politisk form versus en mere passiv introvert religiøs.

Postdoc-projektet blev udarbejdet i tæt samarbejde med Den Frie Udstillingsbygning, Museet for Religiøs Kunst i Lemvig og billedkunstneren Claus Carstensen. Forskningsprojektet blev finansieret af Ny Carslbergfondet.

Undervisnings- og vejledningsområder

Teori og metode (primært diskursanalyse, social kunst- og kulturanalyse, poststrukturalisme, dekonstruktion, hermeneutik og fænomenologi), forholdet mellem kunst religion og politik, billedkunstneriske avantgardeformationer, kunstneriske aktionsformer, kunstnergruppedannelser samt begrebet dansk kunst som udtryk for en særlig politisk national og kollektiv identitetskonstruktion, marxisme, neomarxisme og kritisk teori. Kunstnergruppeformationer primært Corner, Høst, Helhesten, Linien, Linien II, Cobra, Spiralen, Situationstierne, Eks-Skolen, Poex, Fluxus og Ny Abstraktion, samtidskunst og kriseteori.

Primære forskningsområder

Konkretistisk kunst, avantagrdeformationer før og efter 2. verdenskrig, kunstnegruppedannelser, begreberne transcendens, tomhed som form og dyregørelse som disse begreber kommer til udtryk i moderne og samtidige kunstretninger, profanering og kunstens revolterende subversive potentiale, samtidskunst, kriseteori og kunstens funktion som DIY-fænomen.

ID: 34520013