Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Mette Thobo-Carlsen
Mette Thobo-Carlsen

Postdoc

Projektets titel:

Performing the museum – transforming the museum

Kritisk kuratering og radikal læring i kunstmuseet

 

Siden 2008 har kulturinstitutionerne i Danmark været optaget af at inkludere borgere og opfordre til aktiv deltagelse. Mange museer, også Statens Museum for Kunst, har de sidste ti år udviklet bruger-orienterede udstillings- og læringsprogrammer som et middel til at bygge bro mellem forskellige sociale grupper og give dem en stemme. Velmenende deltagelsesprojekter ender dog ofte med, at den besøgende spiller rollen som den gode borger i et demokratisk spil, hvor reglerne og udbyttet er bestemt på forhånd. Kritikere kalder denne tilgang for ’interaktiv’ og ikke egentlig participatorisk, da det ikke er muligt for deltagerne at stille spørgsmål til eller forandre spillets regler. Hvis deltagelsesstrategier skal have en politisk effekt, dvs. kunne skabe social og institutionel forandring, skal de ikke blot bekræfte etablerede sociale værdier og dominerende kulturel og historisk viden, men kunne analysere og udfordre status quo. Kritikere har derfor advaret mod en ureflekteret tro på brugerinddragelsens demokratiske effekt.

Projektet vil på den baggrund lave en analyse af SMKs udstillingspraksis og deltagelsesstrategi for at få en dybere forståelse af dels publikumsdeltagelsens demokratiske værdi og kritiske potentialer på museet, dels kunstudstillingens sociale og fællesskabsdannende funktion. Projektets hovedtese er, at der er brug for en gentænkning af deltagelsesbegrebet, så deltagelse ikke blot betyder ’at medvirke’ i en formidlingsaktivitet, men også kan forstås som en mulighed for et mere aktivt, politisk engagement i museumskulturen. Det er en underliggende tese, at en kritisk udstillingspraksis kan skabe et demokratisk forum, hvor publikum kan samles omkring et fælles anliggende og deltage i en kollektiv refleksion og debat om ’svære samfundsmæssige spørgsmål’. En kritisk udstillingspraksis kan danne performative rum for kollektiv erfaring, sansning og handling, hvor publikum kan deltage i en undersøgelse af, hvad det er (og ikke er) fælles om. Projektet er på den måde en undersøgelse af, hvordan kritiske kurateringspraksisser kan åbne op for en performativ og affektiv museumsoplevelse, hvor også publikums fysiske kroppe inddrages, aktiveres, organiseres og mobiliseres til at bevæge sig, sanse, tænke og handle i museets offentlige rum på måder, der ikke blot bekræfter museumsrummets videns- og magtstruktur, men udfordrer den, måske endda forandrer den. I et større perspektiv ønsker projektet at bidrage til udviklingen af Statens Musen for Kunst som en mere radikal demokratisk dannelsesinstitution og synlig samfundsaktør, der ikke blot medierer det sociale, men spiller en aktiv rolle i konstruktionen heraf.

Projektet har tre overordnede formål: 

At følgeforske konkrete udstillingsprojekter for at belyse deltagelsens demokratiske værdi og kritiske potentialer på SMK.

At aktualisere formidlingsbegrebet teoretisk, så museumskuratering også kan forstås som en kultur- og institutionskritisk aktivitet med et politisk potentiale.

At operationalisere et kritisk formidlingsbegreb i en performativ udstillingsmodel, der kan fremme demokratisk deltagelse, social kritik og radikal læring på SMK.

Projektet er tilknyttet Formidlingsafdelingen på SMK og Center for studiet af kunst og sociale fællesskaber, IKK. 

 

 

Primære forskningsområder

Museologi, kritisk kulturformidling, kuratering, performativ kunst og kultur, kunst- og kulturteori, kulturanalyse, deltagelseskultur

ID: 43592094